DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Biskupim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://osprzepiennikbiskupi.p1/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2021-03-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony oraz możliwość wyszukiwania treści.

Na stronie internetowej istnieje możliwość wyszukiwania treści poprzez [CTRL] oraz [F].

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Linki — także te prowadzące do serwisów zewnętrznych — otwierają się w tym samym oknie.

Kontrast tekstu do tła — dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kiełtyka. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 177 052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich — link https://www.rpo.gov.p1/

Dostępność architektoniczna

Budynek Ochotniczej Straty Pożarnej w Rzepienniku Biskupim.

Do budynku prowadzi wejście od placu wewnętrznego. Wjazd na plac wewnętrzny od drogi wojewódzkiej.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ochotnicza Straż Pożarna dopuszcza wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Biskupim życzy wszystkim dużo zdrowia, radości i niezapomnianych wzruszeń. Niech te Święta przywrócą wiarę w moc dobra i piękno nadziei, będą pełne ciepła, wzajemnej życzliwości i pokoju w rodzinach i na świecie. Niech wyjątkowy świąteczny nastrój na długo pozostanie w sercach i pamięci a Nowy 2017 Rok będzie rokiem spełnionych nadziei, oczekiwań i czasem realizacji wszystkich osobistych zamierzeń. “Wesołych Świąt!”.ŻYCZĄ DRUHOWIE ORAZ ZARZĄD.